top of page

พันธกิจของเรา

สร้างสิทธิมนุษยชนให้เป็นความจริง

เป้าหมาย

  1. ส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างชุมชนและประชาชนที่มีความหลากหลาย

  2. สนับสนุนความก้าวหน้าในทุกด้านของชีวิตของประชาชน และกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสิทธิและสถานะบุคคล

  3. เสริมสร้างพื้นฐานของเหล่าประชาชนให้แข็งแกร่งเพื่อให้สามารถสนับสนุนสวัสดิภาพที่ดีแก่ตนเองและสังคมได้

  4. ส่งเสริมสันติภาพ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรมทางสังคม และการพัฒนามนุษย์

  5. ให้ความช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่พื้นฐานของประชาชน รวมถึงกลุ่มชนที่มีปัญหาสิทธิและสถานะบุคคล

  6. ดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์

 

ช่วยจัดหาในด้านการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ประชุม จัดทำรายงาน ให้คำปรึกษา และความช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

*ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

bottom of page