top of page

เราคือใคร

มูลนิธิประชาชนเพื่อประชาชน เป็นมูลนิธิไทยที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่ประชากรกลุ่มเปราะบาง และการพัฒนาของภาคประชาสังคมในภูมิภาคอาเซียน

งานของเรา

CAP
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ลี้ภัย

CAP ให้บริการคำปรึกษาและเป็นตัวแทนทางกฎหมายให้แก่ผู้ที่ยื่นคำร้องขอลี้ภัยต่อสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ(UNHCR) บริการของเราไม่มีค่าใช้จ่าย และเปิดให้แก่ผู้แสวงหาที่ลี้ภัยในประเทศไทยทุกสัญชาติ

คลินิคกฎหมาย
CSD
การพัฒนาภาคประชาสังคม

โดยการจัดการอบรม การส่งเสริมเชิงนโยบาย และการสนับสนุนทางด้านเทคนิคต่างๆ จากทีม CSD ในการพัฒนาภาคประชาสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การพัฒนา
ภาคประชาสังคม
CHAMALiiN
ธุรกิจเพื่อสังคม

CHAMALiiN ได้สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเสริมสร้างพลังให้แก่กลุ่มผู้หญิงที่มีความเปราะบางในกรุงเทพฯ โดยการสร้างเครือข่ายช่างฝีมือ วัสดุอุปกรณ์ และสนับสนุนการผลิตเพื่อก่อให้ผลิตภัณฑ์ที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมของพวกเขา

การส่งเสริม
การดำรงชีพ

ช่องทางการติดต่อ

ติดต่อมูลนิธิประชาชนเพื่อประชาชน

40/32 ซอยอินทมาระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

02-116-0405 หรือ 02-116-0406 หรือ 02-116-6664

Your details were sent successfully!

MEDIA

Subscribe

Stay up to date

bottom of page