top of page

โครงการของเรา

CHAMALiiN
ธุรกิจทางสังคม

CHAMALiiN ได้สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเสริมสร้างพลังให้แก่กลุ่มผู้หญิงที่มีความเปราะบาง แก่ประชากรเปราะบางในกลุ่มผู้หญิงในกรุงเทพฯ โดยการสร้างเครือข่ายช่างฝีมือ วัสดุอุปกรณ์ และสนับสนุนการผลิตเพื่อก่อให้ผลิตภัณฑ์ที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมของพวกเขา ​

การส่งเสริม
การดำรงชีพ

CHAMALiiN เริ่มดำเนินการในปี 2016 ในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม เพื่อสร้างโอกาสการดำรงชีวิตอย่างมีจริยธรรมที่ยั่งยืนและปลอดภัยแก่กลุ่มผู้หญิงที่มีความเปราะบางในกรุงเทพฯ CHAMALiiN แสดงให้ถึงความท้าทายอันยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งที่ประชากรกลุ่มนี้ต้องเผชิญในกรุงเทพฯ อันได้แก่การขาดโอกาสในการสร้างรายได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน CHAMALiiN เสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ โดยการจัดหาพื้นที่และสนับสนุนเพื่อสร้างรายได้เสริมที่ยั่งยืนและปลอดภัยแก่พวกเขา CHAMALiiN มุ่งเน้นไปที่ที่เป็นผู้หญิงและเด็กผู้หญิง ซึ่งพวกเขาต้องแบกรับความผิดชอบต่างๆ และขาดช่องทางในการหารายได้เสริม รวมทั้งโอกาสอื่นๆ

มูลนิธิประชาชนเพื่อประชาชนทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง ซึ่งรวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการมีส่วนร่วมแก่ภาคประชาสังคมที่ไม่อาจเข้าร่วมหรือถูกยกเว้นจากจากกลุ่มประชาสังคมอาเซียนและวาระประชาชน (ASEAN Civil Society Forum/ASEAN People’s Forum (ASCS/APF)) การสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับองค์กรอิสระและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ในการปรึกษาหารือเพื่อยกระดับเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อ การจัดหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ภาคประชาสังคม การเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคประชาสังคม และความเป็นอิสระของชุมชนทางศาสนา รวมทั้งการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรอิสระระดับภาคประชาสังคม และการสนับสนุนระหว่างภาคประชาสังคมกับการมีส่วนร่วมในกลไกของสหประชาชาติและเครื่องมือทางสิทธิมนุษยชน

 

 

ทีมพัฒนาภาคประชาสังคมทำงานอย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายอาสาสมัครขนาดใหญ่ และได้รับการสนับสนุนจาก BPSOS โดยการสนับสนุนเชิงข้อมูลจากองค์กรและโครงการต่างๆ จากองค์กรภาคประชาสังคมในระดับภูมิภาคและประเทศไทย รวมทั้งกลุ่มประชาสังคมและกลุ่มทางความเชื่อที่เป็นอิสระ  

CSD
การพัฒนาภาคประชาสังคม

โดยการจัดการอบรม การส่งเสริมเชิงนโยบาย และการสนับสนุนทางด้านเทคนิคต่างๆ จากทีม CSD ในการพัฒนาภาคประชาสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การพัฒนา
ภาคประชาสังคม
CAP
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ลี้ภัย

CAP ให้บริการคำปรึกษาและเป็นตัวแทนทางกฎหมายให้แก่ผู้ที่ยื่นคำร้องขอลี้ภัยต่อสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ(UNHCR) บริการของเราไม่มีค่าใช้จ่าย และเปิดให้แก่ผู้แสวงหาที่ลี้ภัยในประเทศไทย

ทุกสัญชาติ

คลินิคกฎหมาย

ภารกิจหลักของ CAP ได้แก่การสนับสนุนและพิทักษ์สิทธิ์ผู้แสวงหาที่ลี้ภัยและผู้ลี้ภัย โดยการให้คำปรึกษา การเป็นตัวแทนทางกฎหมาย และความคุ้มครองแก่ผู้ที่ยื่นขอสถานะลี้ภัยต่อสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้แสวงหาที่ลี้ภัยและผู้ลี้ภัยตระหนักถึงสิทธิของตนเองในประเทศไทย CAP ทำงานร่วมกับประชากรผู้ลี้ภัยเขตเมืองในประเทศไทยเป็นหลัก

bottom of page